Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 15,00 per
kind. Van deze bijdrage worden allerlei extra activiteiten betaald die niet onder het onderwijsbudget vallen.
Dit is niet van invloed op de toelating van uw kind.
U ontvangt van de penningmeester van de ouderraad bericht om dit bedrag te storten op rekeningnummer NL22 RABO 0320 4485 68 t.a.v. stichting Radius OBS De Oanset o.v.v. ‘naam kind’